Browsing: Historija BiH

Prema podacima časopisa Kelamu’l šifa’, koji izdaje hastahana– tekija Mesudija u Kaćunima, nedaleko od Sarajeva, u Bosni i Hercegovini danas ima ukupno 56 mesta gde…

U ime oca i s(i)na i s(ve)toga d(u)ha. Ja ban’ bos'n'ski Kulin’ prisezaju tebЪ kneže Kr'vašu i v'sЪm’ građam’ Dubrov'čam’ pravi prijatelj'biti vam'od'selЪ i do…